Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
home
Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej aranżacji i adaptacji holu w budynku biurowym
 (08-09-2017)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza postępowanie na: Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej aranżacji i adaptacji holu w budynku biurowym PWPW S.A. przy ul. Wójtowskiej oraz modernizacji recepcji w budynku U, na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie.

 

Szczegółowe wymagania PWPW S.A. oraz kryteria wyboru wykonawcy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nr NR - 21- 534/17/KS), która jest dostępna w  Plikach do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora zadania Kazimierza Sobolewskiego, adres e-mailowy: k.sobolewski@pwpw.pl

Oferty wstępne można składać w siedzibie PWPW S.A. 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 (Biuro Przepustek od ul. Wójtowskiej) lub przesłać pocztą na w/w adres, w terminie do dnia 28.09.2017r. do godz. 1700 - w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

„OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej aranżacji i adaptacji holu w budynku biurowym PWPW S.A. przy ul. Wójtowskiej oraz modernizacji recepcji w budynku U, na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie”.

 

„Nie otwierać przed dniem 29.09.2017r.”

 

Decyduje data otrzymania oferty przez PWPW S.A.

Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotkania dla oferentów celu zapoznania się z obiektem. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny przesłać zgłoszenie na w/w adres e-mailowy, podając swoje dane osobowe (imię i nazwisko) oraz nr dowodu tożsamości.

Warunki odbycia wizji lokalnej zostały określone w pkt VIII, ust. 5 SIWZ.

Postępowanie przetargowe PWPW S.A. zakończone zostanie złożeniem ofert końcowych przez oferentów - po przeprowadzeniu negocjacji bezpośrednich z oferentami.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Termin związania ofertą wynosi 120 dni.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl