Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
home
Postępowanie na koncepcję techniczną i modernizację instalacji odzysku płynu wycierającego
 (11-09-2017)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza postępowanie na: Koncepcja techniczna i na jej podstawie modernizacja instalacji odzysku płynu wycierającego w budynku B i B1 PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie.

 

Szczegółowe wymagania PWPW S.A. oraz kryteria oceny ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna w załączonych plikach poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora zadania Krzysztofa Talarka adres e-mail: k.talarek@pwpw.pl

Oferty można składać w siedzibie PWPW S.A. (Biuro Przepustek od ul. Wójtowskiej) 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 lub przesłać pocztą na w/w. adres w terminie do godz. 1600 dnia 09.10.2017r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA na koncepcję techniczną i na jego podstawie modernizację instalacji odzysku płynu wycierającego w budynku B i B1 PWPW S.A. przy
ul. Sanguszki 1 w Warszawie.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.10.2017r.”

Decyduje data otrzymania oferty przez PWPW S.A.

Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotkania dla oferentów w celu zapoznania się z obiektem. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny przesłać zgłoszenie na w/w adres e-mail podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko) oraz nr dowodu tożsamości.

Termin związania ofertą wynosi 180 dni.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl